عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

 در این فصل آغاز آزمون ایستایی متغیرها ارائه می گردد. و سپس  آزمون هایی انجام خواهد گردید تا روش مناسب جهت مطالعه تاثیر اهرم مالی و رقابتی بودن بازار محصول بر بازده غیرعادی در قالب مدل داده های تلفیقی انتخاب گردد. همچنین بر اساس مطالبی که در فصل­های قبل  اظهار گردیده و  فرضیاتی که مطرح شده به آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل مدل­های پژوهش با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل پانلی خواهیم پرداخت. داده­های جمع­آوری شده این پژوهش، به کمک نرم­افزار Eviews6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.  در تجزیه وتحلیل متغیر ها از رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد.  در بخش­های ذیل آغاز آزمون ایستایی متغیر های مورد بهره گیری در پژوهش مطالعه می گردد و در ادامه آزمونی برای انتخاب روش مناسب در داده های تلفیقی ایستا انجام می­گردد. نهایتاً تخمین با بهره گیری از مدل داده های تلفیقی ایستا انجام می­گردد.

4-2-  آزمون ایستایی

پیش از برآورد مدل، لازم می باشد ایستایی تمام متغیر های مورد بهره گیری در تخمین ها، مورد آزمون قرار گیرد، زیرا ناایستایی متغیر ها چه در مورد داده های سری زمانی و چه داده های پانل، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می گردد. برخلاف آن چیز که در مورد داده های سری زمانی مطرح می باشد، در مورد داده های پانلی نمی توان برای آزمون ایستایی از آزمون های دیکی-فولر و دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) بهره جست، بلکه لازم می باشد به نحوی ایستایی جمعی متغیر ها آزمون گردد. برای این مقصود، بایستی از آزمون های لوین، لی و چو[1] یا هاردی[2] بهره گیری گردد(طاهری،90:1384).

جدول شماره 4-1 نتایج آزمون ریشه واحد جمعی بر روی متغیر های مورد بهره گیری در پژوهش را نشان می دهد.  همانطور که ملاحظه می گردد، در این پژوهش برای آزمون ایستایی از آزمون لوین،لی و چو بهره گیری شده می باشد. فرضیه صفر هر دو آزمون، بیانگر ناایستایی متغیر ها می باشد. مطالعه مقادیر آماره های محاسبه شده و احتمال پذیرش آن ها نشان می دهد که فرضیه­ی صفر مبنی بر ناایستایی متغیر ها در سطح اطمینان 99 درصد رد می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3- آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها

 در این بخش، به تجزیه و تحلیل متغیر های مطرح شده در فصل سوم پرداخته و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار خواهند گرفت. همانطور که در فصل سوم تبیین داده گردید، برای مطالعه اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از مدل داده های تلفیقی ایستا بهره گیری می­گردد .

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با بهره گیری از مدل داده های تلفیقی ایستا

 همانطور که در فصول پیشین گفته گردید، فرضیه های این پژوهش در قالب  3 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی طراحی گردیده می باشد. برای درک بهتر مفهوم آغاز فرضیات فرعی در قالب مدلی جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس فرضیه اصلی مربوطه ارائه می گردد. ساختار سرمایه در این پژوهش با بهره گیری از معیار های گوناگونی اندازه­گیری شده می باشد که برای هر معیار به گونه جداگانه از مدل رگرسیونی چند متغیره بهره گیری شده می باشد. در مدل داده های تلفیقی ایستا پس از انجام آزمون چاو و هاسمن و انتخاب روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی بر حسب مورد اقدام به برآورد ضرایب مدل گردیده می باشد.

[1]Levin, Lee and Chu

[2]Hardy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری