مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-21- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن می باشد که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. بدیهی می باشد در صورت عدم برقراری این پیش گزیده نمی‌توان از رگرسیون بهره گیری نمود. بدین مقصود بایستی مقادیر استاندارد خطاها محاسبه گردد و نمودار توزیع داده‌ها و نمودار نرمال آن‌ها رسم گردد و سپس مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد. بایستی میانگین داده‌ها کوچک و نزدیک به صفر بوده و انحراف از معیار آن نیز نزدیک به یک باشد. این آزمون و هم‌چنین رسم نمودارها به وسیله نرم‌افزار Spss قابل اجرا می‌باشد.

به علاوه برای آزمون نرمال بودن باقیمانده‌ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بهره گیری ‌می گردد که یک نوع آزمون ناپارامتریک می‌باشد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرم افزار Spss امکان‌پذیر می‌باشد.

نحوه داوری: در صورتی که مقدار آماره ارائه شده توسط این آزمون بیشتر از 5% باشد، فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه با اطمینان 95% پذیرفته می گردد.

3-22- فرض عدم وجود هم خطی[1] بین متغیرهای مستقل

هم خطی وضعیتی می باشد که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل می باشد. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی می باشد که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی هست و ممکن می باشد با وجود بالا بودن ، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به تعبیری دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر می‌رسد اما دارای متغیرهای مستقل معناداری نمی‌باشد و این متغیرها بر یکدیگر تأثیر می‏گذارند. این آزمون نیز به وسیله نرم افزار Spss قابل اجراست. نتایج این آزمون، 4 خروجی می‌باشد. در دو خروجی اول تولرانس[2] و عامل تورم واریانس (VIF‌) ارائه می گردد. هر چه قدر تولرانس کمتر (نزدیک به صفر) باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در بهره گیری از رگرسیون ایجاد می گردد.

عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چه قدر افزایش یابد واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب سازد.

دو خروجی دیگر مقدار ویژه[3] و شاخص وضعیت[4] را نشان می‌دهد. مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می‌دهد همبستگی داخلی پیش‌بینی‌ها زیاد می باشد و تغییرات کوچک در مقادیر داده به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می گردد. شاخص‌های وضعیت با مقدار بیشتر از 10 نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می‌باشد و مقدار بیشتر از 30 اظهار‌گر مشکل جدی در بهره گیری از رگرسیون در وضعیت موجود آن می باشد.

یکی دیگر از راه­های شناسایی ارتباط هم خطی یا عدم هم خطی، مطالعه ارتباط همبستگی بین متغیرهای مستقل می باشد.

3-23- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد‌نظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل رگرسیون) از یکدیگر می باشد. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد. برای مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین – واتسون بهره گیری می گردد. آماره این آزمون در دامنه 0 و 4+ قرار می‌گیرد. چنان‌چه این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، فرض  (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته شده و می‌توان از رگرسیون بهره گیری نمود. در صورت رد فرض فوق همبستگی بین خطاها وجود داشته و نمی‌توان از مدل بهره گیری نمود. این آزمون نیز توسط نرم افزار Spss قابل اجرا می‌باشد (مومنی و فعال قیومی، 1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نحوه داوری: اگر مقدار آماره دوربین واتسون مابین عدد 5/1 و 5/2 باشد، می‌توان استقلال باقیمانده‌ها را بپذیریم.

[1]– Collinearity

[2]–  Tolerance

[3]  -Eigenvalue

[4] – Condition Index

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری