عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش

 در این پژوهش برای پاسخ دادن به سوال های پژوهش ، سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شده می باشد. به مقصود آزمون فرضیه ها، در هر یک ازموارد یک مدل رگرسیون تخمین زده گردید ودرهرکدام از این مدل ها ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلی، مقدار ثابت، معناداری هر یک از این ضرایب، معناداری کل مدل، ضریب تعیین و مقادیر دوربین- واتسون، مطالعه و تحلیل گردید.

5-2-1-ایستایی

 آغاز پیش از برآورد مدل، جهت جلوگیری از بروز مشکل رگرسیون کاذب متغیرهای مستقل، وابسته وکنترلی پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. برای این مقصود از آزمون های لوین، لی و چو یا هاردی بهره گیری گردید. مطالعه مقادیر آماره های محاسبه شده در این آزمون ها (جدول4-1) نشان می دهد که برای تمامی متغیرهای مورد بهره گیری در پژوهش P-Value  کوچکتر از 1درصد بوده می باشد. پس متغیرها در سطح 99 درصد ایستا هستند.

5-2-2-فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی

 اولین فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی اول و دوم به مطالعه ارتباط نسبت اهرمی براساس ارزش دفتری وبازده غیر عادی انباشته اختصاص دارد. در فرضیه فرعی(1) ارتباط نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی و حقوق صاحبان سهام براساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی درهرصنعت مطالعه گردید. با در نظر داشتن جدول شماره 4-2 نتایج آزمون چاو نشان می دهد که بهره گیری از روش داده های پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد می باشد و همچنین نتایج آزمون هاسمن نشان داد که بایستی جهت برآورد بایستی از روش اثرات ثابت بهره گیری گردد. اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1 و 2 و فرضیه اصلی 1 در جدول 5-1 نشان داده شده می باشد.

با در نظر داشتن جدول 5-1 و مقدار آماره t  وP-value  به دست آمده برای متغیر نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری (2.88- و 0041.) می توان گفت بین نسبت اهرم مورد بهره گیری و بازده غیر عادی ارتباط منفی و معنادار هست.

در فرضیه فرعی 2 ارتباط نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت مطالعه گردید. مدل مورد بهره گیری در فرضیه فرعی 2 با در نظر داشتن نتایج جدول 4-4 با بهره گیری از مدل پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردیده می باشد. با در نظر داشتن جدول 5-1 و مقدار آماره t  وP-value  گزارش شده برای متغیر نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری (7.9214- و 000.) می توان نتیجه گرفت که ارتباط این نسبت اهرم و بازده غیر عادی نیز منفی و در سطح اطمینان 99 درصد معنادار می باشد.

در فرضیه اصلی 1 هر دو نسبت اهرم بر اساس ارزش دفتری هم زمان در مدل مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس جدول 4-6 در آزمون این فرضیه از روش داده های پانل و اثرات تصادفی بهره گیری گردید. با در نظر داشتن جدول 5-1 آماره t  وP-value  برای نسبت بدهی ها به جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برابر 26.51- و 0.000 و برای نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام برابر 4.6608- و 0.000است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت در سطح اطمینان 99 درصد ارتباط منفی و معناداری هست. نتایج حاصل از این فرضیه ها با نتایج بدست آمده از پژوهش فاما و فرنچ (1992) ، اوپلر و تایتمن(1994) ، دیمترو و جین(2005) متناسب می باشد اما با نتایج مودیلیانی و میلر(1958) ، ماسولیس(1983) و بانداری(1988) و یانگ و همکاران(2009) مغایرت دارد. در مورد پژوهش مورادگلیو و سیواپرساد(2012) نتایج پژوهش آنان در بخش کالای مصرفی، خدمات و کالاهای صنعتی با نتایج این پژوهش متناسب می باشد. اما دربخش خدمات رفاهی و همچنین نمونه ترکیبی از همه شرکت ها نتایج بدست آمده با نتایج این پژوهش مغایر می باشد. در مورد پژوهش های داخلی، نتایج به دست آمده با نتایج بهرامفر وشمس عالم(1383) متناسب می باشد اما با نتایج ملکی پور غربی (1375) مغایرت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Fama & French

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید