مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 2-5 – صورت جریان وجوه نقد

یکی از تحـــولات حسابـداری که در سال های اخـیر مـورد توجه قــرار گرفته، لـزوم تهیه         ” صورت جریان وجوه نقد ” به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی توسط واحدها ی تجاری می باشد.

به عقیده مورخین حسابداری صورت جریان وجوه نقد، نخستین بار توسط ویلیام مورس کل اولین فرضیه پرداز حسابداری آمریکا مطرح شده می باشد. وی تغییرات مانده  آغاز و پایان دوره ترازنامه را تجزیه و تحلیل نمود، و نتیجه آن را در گزارشی تحت عنوان ” از کجا آمده  و در کجا مصرف شده ” ارائه نمود[16].

از این منظرکه داده های صورت جریان وجوه نقد، تغییرات در سایر صورتهای مالی را در طی یک دوره حسابداری گزارش می کند، پرداختن به این موضوع جایگاه ویژه ای در حسابداری و مدیریت مالی دارد. در ایران نیز طبق تصمیمات کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت جریان وجوه نقد از اول بهمن ماه سال 1375 جزء صورتهای مالی گردید، در نتیجه از تاریخ یاد شده، مشمول اظهار نظر حسابرسان مستقل قرار گرفت [2].

این گــزارش جریان های ورودی و خروجی وجــوه نقد را در پنچ بخش « فعالیتهای عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت سرمایه گذاری و فعالیتهای تامین مالی » طبقه بندی می کند، و بطور واضح نشان دهنده اطلاعات مالی در قالب گروه های زیر        می باشد[8]:

1- خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

2- خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

3- خالص وجه نقد ناشی از مالیات بر درآمد

4- خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت  های سرمایه گذاری

5- خالص وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

6- خالص افزایش یا کاهش در وجه نقد طی دوره

7- تطبیق مانده ابتدای دوره وجه نقد و تعیین مانده وجه نقد در پایان دوره

برای تهیه صورت جریان وجوه نقد دسترسی به اطلاعات زیر لازم است[8]:

1- ترازنامه دوره جاری همراه با اقلام مقایسه ای دوره قبل

2- صورت سود و زیان برای دوره جاری

3- گردش حساب سود (زیان ) انباشته برای دوره جاری

4- سایر اطلاعات مکمل در مورد علت های تغییر در حساب های ترازنامه

با در نظر داشتن مراتب فوق، انتظار بر این می باشد  که این صورت مالی، درجه بالایی از یکنواختی بین    بنگاه های اقتصادی را ایجاد و اطلاعاتی را که برای مقاصد پیش بینی سودمند می باشد ارائه، و قابلیت  مقایسه این اطلاعات را افزایش دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری