عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-3- فرضیه اصلی سوم

فرضیه اصلی سوم این پژوهش به آزمون تفاوت معنادار بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی اختصاص داشت. با در نظر داشتن این­که مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی اول بیش­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد (جدول شماره 4-11)، این فرضیه رد می­گردد. انتظار بر این بود که شرکت­های سالم سرعت گزارشگری بیش­تری نسبت به شرکت­های دارای بحران مالی داشته باشند اما نتیجه فرضیه اصلی سوم نشان داد که سرعت گزارشگری مالی شرکت­های دارای بحران برای پنهان کردن وضعیت مالی خود و به تعویق انداختن اخبار بد، نسبت به شرکت­های سالم تفاوت معناداری ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج این فرضیه مخالف با نتایج پژوهش­های وایترد و زیمر (1984) و اسماعیل و چندر (2004) می باشد. با در نظر داشتن این‌که در ایران پژوهشی پیدا نمود نشد که به مطالعه ارتباط بین سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت‌ها پرداخته باشد، مقایسه یافته‌های پژوهش حاضر با سایر پژوهش‌های داخلی، عملاً امکان‌پذیر نیست.

5-2-4- فرضیه اصلی چهارم

فرضیه اصلی چهارم این پژوهش به مطالعه ارتباط معنادار و توانایی متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در پیش­بینی بحران مالی اختصاص داشت. فرضیه اصلی چهارم به سه فرضیه فرعی تقسیم گردید. فرضیه­های فرعی اول، دوم و سوم، به ترتیب، به مطالعه توانایی پیش­بینی بحران مالی با بهره گیری از متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در سال مبنا، یکسال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا پرداخت.

مقدار معناداری فرضیه فرعی اول که به توانایی متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در پیش­بینی بحران مالی در سال مبنا می­پردازد کم­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد. پس، فرضیه فرعی اول تأیید شده و ضریب تشخیص مک فادون 574/0را نشان می­دهد، به این معنا که 4/57 درصد وضعیت مالی شرکت به­وسیله الگو قابل تبیین می باشد. در این فرضیه متغیر­های اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، وجه نقد عملیاتی، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش و نسبت بدهی شرط ورود به الگو را پیدا کرده و توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد.

مقدار معناداری فرضیه فرعی دوم که به توانایی متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در پیش­بینی بحران مالی یک­سال قبل از سال مبنا پرداخت، کم­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد پس، فرضیه فرعی دوم تأیید گردید و ضریب تشخیص مک فادون 454/0 و  به این معنی می باشد که 4/45 درصد وضعیت مالی شرکت به­وسیله الگو قابل تبیین می باشد. در این فرضیه متغیر­های اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش و نسبت بدهی شرط ورود به الگو را پیدا نمود و توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد.

سرانجام، مقدار معناداری فرضیه فرعی سوم که به توانایی متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در پیش­بینی بحران مالی در دو سال قبل از سال مبنا پرداخت، کم­تر از اندازه α یعنی 5% می باشد. پس، فرضیه فرعی سوم تأیید گردید و ضریب تشخیص مک فادون 349/0 و به این معنی می باشد که 9/34 درصد وضعیت مالی شرکت به­وسیله الگو قابل تبیین می باشد. در این فرضیه نیز متغیر­های اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، وجه نقد عملیاتی، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها و نسبت بدهی شرط ورود به الگو را پیدا نمود و توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد.

به گونه کلی نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه­های فرعی فرضیه اصلی چهارم نشان داد که در سال مبنا،
یک­سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا بعضی از متغیر­های اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد. متغیرهای اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی به ترتیب، در سال مبنا نسبت به یکسال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا توانایی
بیش­تری در پیش­بینی بحران مالی دارد که با دور شدن از سال مبنا این توانایی پیش­بینی کم­تر می­گردد. هم­چنین، نتایج آزمون­ در سال مبنا نشان داد که، به ترتیب، متغیر­های جریان نقدی، اقلام تعهدی، نسبت بدهی، اندازه و سرعت گزارشگری مالی و در یک­ و دو سال قبل از سال مبنا، به ترتیب، متغیر­های اقلام تعهدی، نسبت بدهی، جریان نقدی، اندازه و سرعت گزارشگری مالی از تأثیر بیش­تری در توانایی پیش­بینی بحران مالی برخوردارند که این نتایج می­تواند مبنایی برای تصمیم­گیری و کمک به مدیران، سرمایه­گذاران و سایر بهره گیری­کنندگان برای پیش­بینی بحران مالی، تصمیم­گیری به موقع، پیش­گیری و دوری از زیان­های ناشی از بحران مالی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری