مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-3- کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟

با در نظر داشتن تاکید هیات استانداردهای حسابداری مالی بر سودمندی تصمیم، اعتقاد بر این می باشد که کیفیت سود و به گونه کلی کیفیت گزارشگری مالی مورد توجه آنهایی می باشد که برای مقاصد معاملاتی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های خود از این گزارش ها بهره گیری می کنند. به علاوه، تدوین کنندگان استانداردها نیز به گونه غیرمستقیم کیفیت سود را به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی قلمداد می کنند. (رحیمیان، جعفری،19)

سود و اندازه گیری های ناشی از آن معمولاً در طرح های پاداش و قراردادهای مربوط  به بدهی ها بهره گیری می شوند. اخذ تصمیمات براساس سود ناقص یا کم کیفیت باعث انتقال نامطلوب ثروت می شوند. به عنوان مثال، در صورت بهره گیری از سود به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آنها، گزارش بیش از واقع آن باعث پرداخت پاداش بیشتر به آنها خواهد گردید. همچنین گزارش بیش از واقع سود ممکن می باشد کاهش در توان پرداخت بدهی ها را بپوشاند و وام دهندگان را به سوی تداوم وام دهی سوق دهد. از دیدگاه سرمایه گذاری نیز سود کم کیفیت نامطلوب می باشد. زیرا تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد و باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه هایی سوق می دهند که واهی بوده و بازده های ساختگی و خیالی دارند. (رحیمیان، جعفری ، 20).

2-4-4-  اهمیت ارزیابی کیفیت سود

بر طبق مفهوم سودمندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالت متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی می باشد که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف بهره گیری   می کنند. به علاوه، می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد ها، کیفیت گزارشهای مالی به صورت غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی می باشد. سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آن معمولا در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض بهره گیری می شوند. تصمیم گیری برای قراردادی براساس کیفیت سود پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد گردید. برای نمونه، سود های بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد گردید. به گونه ای مشابه، سود های متورم ممکن می باشد ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد گردید.

از دیدگاه سرمایه گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد گردید. از طرفی، کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح های با بازده واقعی به طرح های با بازده غیر واقعی می گردد که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. (اسماعیلی، 30)

  • ارزیابی کیفیت سود

سه دیدگاه عمده برای ارزیابی کیفیت سود هست که از سه بعد متفاوت مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد.

دیدگاه اول بر تغییرپذیری سود تمرکز دارد که مبتنی بر ایده گرایش مدیران به هموارسازی سود می باشد زیرا آنها معتقد هستند سرمایه گذاران سودی که بطور یکنواخت افزایش می یابد را ترجیح می دهند. مکتب فکری این دیدگاه نبود تغییرپذیری نسبی می باشد که گاهی اوقات با سودهای باکیفیت تر مرتبط می شوند. لویز[1] و همکاران ( 2003 ) تغییرپذیری را با محاسبه نسبت انحراف معیار سودهای عملیاتی به انحراف معیار جریانهای نقدی عملیاتی اندازه گیری نمودند(مقدار پایین این نسبت دلیلی برای سودهای هموارتر می باشد.

EQ=SD(OI)/SD(CFO)

دومین دیدگاه توسط بارتون[2]  و سیمکو در سال 2002 پیشنهاد شدکه بر ایده شگفتی سود تمرکز دارد و عبارتست از نسبت مانده اول دوره خالص داراییهای عملیاتی به فروش. آنها شواهد تجربی فراهم نمودند که شرکتها با نسبت پایین این دیدگاه با گزارش شگفتی سودهای از پیش تعیین شده روبرو هستند.

EQ=NOA/NS

سومین دیدگاه مورد مطالعه در این پژوهش بر نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود متمرکز می باشد. این معیار کیفیت سود مبتنی بر نظریه ای می باشد که میل به جریانهای نقدی به معنای سودهای با کیفیت تر می باشد این دیدگاه ساده توسط پنمن[3]  در سال 2001 پیشنهاد گردید.

EQ=CFO/NI

آلوک[4] 2009 در تحقیقی به مطالعه کیفیت سود و ضریب پاسخ سود، در شرایط افزایش  با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد، پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکتهای با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می باشند. همچنین شرکتهای با افزایش در آمد، سود عملیاتی آتی بالاتری دارند.همچنین نتایج پژوهش نشان داد شرکتهایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب پاسخ سود بالاتری دارند.

کردستانی و همکاران ( 1378 )به مطالعه بعضی از ویژگیهای کیفی اطلاعات با هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنها به عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با معیار محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی تصریح دارد(کردستانی, 12,1378)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Leuz

[2]–  Barton

[3] – Penman

[4] – Aloke

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال های پژوهش:

سوال این پژوهش این می باشد که آیا بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین هیئت مدیره مشترک و افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری