دانشگاه ازاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده علوم پايه

رساله براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته بيوتکنولوژي
گرايش ميکروبي

عنوان
اناليز بيوانفورماتيکي، کلونينگ و بيان ناحيه خارج سلولي 166CD در ميزبان پروکاريوتي

استاد راهنما
دکتر محمد مهدي فرقاني فرد

استاد مشاور
دکتر عباس زادگان

نگارنده
وحيد مرمري

دي 1393

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: مقدمه
1-1 سرطان . .. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 سرطان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 کولورکتال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4 سرطان کوورکتال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4-2- عوامل خطرزا در ابتلا به سرطان کولورکتال …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4-3- تغييرات مولکولي در سرطان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-3-4 تشخيص سرطان کولورکتال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-4-4- علائم و نشانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 11
1-4-6- روش هاي درماني براي سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-4-6-1- جراحي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-4-6-2- شيمي درماني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-4-6-3- درمان بيولوژيکي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-4-6-2- پرتو درماني (درمان با اشعه) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-2 پروتئين CD166 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
1-4 مساله تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1 ALCAM در درمان سرطان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-1-1 باکتري مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
3-1-2 پلاسميد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
3-1-3 انزيم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
3-1-4 کيت هاي ازمايشگاهي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
3-1-5 انتي بيوتيک ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
3-1-6 محيط کشت باکتري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
3-1-7 ژل الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
3-1-8 مواد شيميايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
3-1-9 وسايل و تجهيزات

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید