استاد مشاور : دکتر سيد حسين حکمتي مقدم
داور : دکتر معصومه طباطبايي
مدير گروه کارشناسي ارشد : دکتر سيد علي ياسيني اردکاني

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب فريده منتظر الحجه دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مهندسي کشاورزي که در تاريخ 10/11/1393ازپايان نامه خود تحت عنوان: سنتز نانو ذرات سلولز کونژوگه با طلا و بررسي قابليت جذب سم ديازينون توسط آن با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
اين پايان‌نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌ام.
اين پايان‌نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضاء
سپاسگزاري:
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…
بدون شک جايگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدرداني از زحمات بي‌شائبه ي او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چيزي بنگاريم.
اما از آنجايي که تجليل از معلم، سپاس از انساني است که هدف و غايت آفرينش را تأمين مي کند و سلامت امانت هايي را که به دستش سپرده اند، تضمين؛ بر حسب وظيفه و از باب ” من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم يشکر اللَّه عزّ و جلّ” :
از استاد با کمالات و شايسته؛ جناب آقاي دکترسيد علي ياسيني اردکاني که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننمودند و زحمت راهنمايي اين رساله را بر عهده گرفتند.
از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقاي دکترسيد حسين حکمتي مقدم، که زحمت مشاوره اين رساله را در حالي متقبل شدند که بدون مساعدت ايشان، اين پروژه به نتيجه مطلوب نمي رسيدو از استاد فرزانه و دلسوز؛ سرکار خانم دکتر معصومه طباطبايي، که زحمت داوري اين رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدرداني را دارمي باشد که اين خردترين، بخشي از زحمات آنان را سپاس گويدواز استاد ارجمند آقاي دکتر علي جبالي که يکي از ذخاير ارزشمند علمي کشورمان هستند وافتخار شاگردي ايشان يکي از بزرگترين افتخارات زندگيم است تشکر وقدر داني ميکنم
وهمچنين از پرسنل آزمايشگاه پژوهش، که قسمت اعظم آزمايشات در اين مکان صورت گرفت نيز تقدير و تشکر کنم .

تقديم به
تقديم به پدر و مادر عزيزم خداي را بسي شاکرم که از روي کرم پدر و مادري فداکار نصيبم ساخته تا در سايه درخت پر بار وجودشان بياسايم و از ريشه آنها شاخ و برگ گيرم و از سايه وجودشان
در راه کسب علم ودانش تلاش نمايم والديني که بودنشان تاج افتخاري است بر سرم و نامشان دليلي است بر بودنم چراکه اين دو وجود پس از پروردگار مايه هستي ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در اين وادي زندگي پر از فراز و نشيب آموختند.آموزگاراني که برايم زندگي؛ بودن و انسان بودن را معنا کردندحال اين برگ سبزي است تحفه درويش تقديم آنان….
به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگي به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است به پاس قلب هاي بزرگشان که فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايدو به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند.
تقديم با بوسه بر دستان پدرم:
به او که نمي دانم از بزرگي اش بگويم يا مردانگي سخاوت، سکوت، مهرباني و …..
پدرم راه تمام زندگيست
پدرم دلخوشي هميشگيست
تقديم به مادر عزيزتر از جانم:
مادرم هستي من ز هستي توست تا هستم و هستي دارمت دوست.
غمگسار جاوداني مادر است.
چشم سار مهرباني مادر است.
تقديم به همسرم
به پاس قدر داني از قلبي آکنده از عشق و معرفت که محيطي سرشار از سلامت و امنيت و آرامش و آسايش براي من فراهم آورده است به خودم تبريک مي گويم که تو را دارم و دنيا با همه بزرگيش مثل تو را ندارد.
تقديم برادر و خواهرم همراهان هميشگي و پشتوانه هاي زندگيم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- آفت کش ها 4
1-3- تاريخچه استفاده از سموم 5
1-4- اهميت آفت کش ها 6
1-5- تقسيم بندي آفت کش‌ها 8
1-5-1- طبقه بندي آفت کش‌ها از از لحاظ نوع موجودات زنده تحت اثر 9
1-5-2- طبقه بندي بر اساس سميت دهاني 10
1-5-3- تقسيم بندي آفت کش‌ها بر اساس ساختمان شيميايي آنها 11
1-5-4- تقسيم بندي سموم بر اساس نحوه ورود به داخل بدن 11
1-5-5- تقسيم بندي آفت کش‌ها بر اساس طرز تأثير 12
1-5-6- رده بندي سموم بر اساس نوع مسموميت 14
1-5-7- طبقه بندي سموم بر اساس نحوه حرکت در گياه 15
1-5-8- طبقه بندي سموم بر اساس ميزان دوام و پايداري 16
1-5-9- طبقه بندي بر اساس ساختمان شيميايي 17
1-6- آفت کش‌هاي ارگانوفسفره(آلي فسفره) 17
1-7- چگونگي ايجاد مسموميت به وسيله سموم فسفره 20
1-8- راه‌هاي ورود ارگانوفسفره‌ها به بدن 21
1-9- تقسيم بندي ارگانوفسفره‌ها 21
1-10- مکانيزم مسموميت و پديده ي پير شدن 22
1-11- ترشح استيل کولين به وسيله پايانه‌هاي عصبي 23
1-12- عملکرد استيل کولين 24
1-13- آنزيم استيل کولين استراز 24
1-14- آنزيم پسودوکولين استراز سرم 24
عنوان صفحه
1-15- ديازينون 25
1-16- متابولسيم ديازينون در بدن 26
1-17- مکانيزم عمل 27
1-18- مخاطرات مواجهه با ديازينون 27
1-19- مقدمه‌اي بر فناوري نانو 29
1-20- تعاريفي از فناوري نانو 29
1-21- ويژگي‌هاي نانو 30
1-22- دسته بندي نانو مواد 31
1-23- ضرورت به کار گيري فناوري نانو در علوم کشاورزي وصنايع غذايي 31
1-24- نانوسلولز 31
1-25- ابعاد سلولز 32
1-26- تجزيه سلولز 32
1-27- فرمهاي سلولز و شناسايي آنها 33
1-28- کاربرد سلولز 35
1-29- اهميت نانو سلولز 37
1-30- ساختار و خواص نانو سلولز 39
1-31- توليد نانوذرات سلولزي 39
1-32- خواص نانوسلولز و سوسپانسيون آن 42
1-33- اصلاح سطحي(شيميايي) نانوسلولز 43
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مواد، تجهيزات و نرم افزار هاي مورد استفاده 48
3-1-1- مواد شيميايي مورد استفاده 48
3-1-2- دستگاههاي مورد استفاده 48
3-1-3- نرم افزار 49
3-2- سنتز نانوسلولز و کونژوگاسيون آن با طلا 49
عنوان صفحه
3-3- مشخصه يابي نانو ذرات کونژوگه شده 49
3-4- بررسي جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرايط آزمايشگاهي 50
3-5- بررسي جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرايط واقعي 50
3-6- بررسي جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه با نرم افزار شبيه ساز 51
3-7- روشهاي آماري 51
فصل چهارم: تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل از تحقيق
4-1- نتايج مشخصه يابي نانوذرات کونژوگه شده با طلا 53
4-2- نتيجه جذب ديازينون توسط نانوذرات کونژوگه شده با طلا در شرايط آزمايشگاهي 57
4-3- نتايج شبيه سازي با نرم افزار 64
فصل پنجم: بحث و تفسير و نتيجه گيري و جمع بندي
5-1- بحث 68
5-2- نتيجه گيري 70
5-3- پيشنهادها 72
منابع 73
چکيده انگليسي 74

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- مواد شيميايي مورد استفاده 48
جدول 3-2- دستگاههاي مورد استفاده 48
جدول 4-1 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و زمان هاي مختلف. 61
جدول 4-2 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و دما هاي مختلف. 62
جدول 4-3 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و pH هاي مختلف. 63
جدول 4-4 مقدار سم ديازينون قبل و بعد از مواجهه با نانوذرات و درصد جذب هر لوله. 64

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل 1-4 انواع نانوسلولز 38
شکل 4-1. تصوير نانوذرات کونژوگه شده که توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي گرفته شده است. 54
شکل 4-2. تصوير نانوذرات کونژوگه شده، تهيه شده با ميکروسکوپ الکتروني روبشي. 55
شکل 4-3 ساختار اوليه ديازينون 65
شکل 4-4 ساختار اوليه نانوسلولز 65
شکل 4-5- ساختار اوليه نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلا 66
شکل 4-6 جذب ديازينون نانوذره سلولز کونژوگه شده با طلادر انتهاي شبيه سازي 66

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 پيک هاي جذبي بدست آمده از طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه 56
نمودار 4-2 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده با طلا در غلظت ها و زمان هاي مختلف. 58
نمودار 4-3 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و دما هاي مختلف.
59
نمودار 4-4 ميزان جذب ديازينون توسط نانو ذرات کونژوگه شده در غلظت ها و pH هاي مختلف. 60

چکيده
ديازينون يک حشره کش ارگانوفسفره بوده و به مقدار زياد توسط کشاورزان استفاده مي‌گردد. اين سم مي‌تواند به راحتي به موادغذايي نيز راه پيدا کند و اثرات سمي خود را روي انسان اعمال نمايد. سم ديازينون همانند ساير سموم ارگانوفسفره موجب مهار شدن بعضي از آنزيم‌ها به ويژه استيل کولين استراز مي‌گردد.به دليل مخاطرات انساني وزيست محيطي بالا، اين آفت کش يکي از ريسک‌هاي شغلي بسيار مهم در بين کشاورزان در کشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. هدف از اين مطالعه سنتز نانو سلولز کونژوگه شده با طلا و بررسي امکان جذب سطحي سم ديازينون توسط آن بود. بعد از سنتز نانو ذرات سلولز با روش هيدروليز اسيدي و کونژوگاسيون آن با کمک کراس لينکر، غلظت‌هاي مختلف آن در معرض سم ديازينون قرار داده شد و در زمان‌ها و pH‌ هاي مختلف ميزان جذب سم مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين توانايي نانوذرات کونژوگه براي حذف ديازينون در ميوه‌ي خيارسبز که قبلاً با غلظت‌هاي مختلف ديازينون آلوده شده بود نيز مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق نشان داد که نانوسلولز کونژوگه با طلا جاذب خوبي براي سم ديازينون در مواد غذايي است. بررسي ميزان جذب در ميوه‌ي خيارسبز نشان داد که اين نانوذره تا%75 مي‌تواند ديازينون درون ميوه‌را جذب کند.زمان‌هاي انکوباسيون بيش از يک ساعت بر روي فرايند جذب چندان تأثيرگذار نيست. نانوذرات سلولز کونژوگه در شرايط بازي بهترين کارآيي جذب ديازينون را دارند.
کلمات کليدي:ديازينون؛ سلولز؛ طلا؛ جذب سطحي؛ نانو ذره؛ کنژوگه

فصل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید