بررسي ترکيبات اسانس، ترکيبات فنلي و آنتي اکسيداني آنغوزه
در سه منطقه رويشي استان فارس

استاد راهنما:
دکتر سيد حميد حبيبيان

استاد مشاور:
دکتر وحيد روشن

نگارش:
عبدالرسول سپهدار

تابستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه منابع طبيعي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.)

گرايش: مرتعداري

عنوان:
بررسي ترکيبات اسانس، ترکيبات فنلي و آنتي اکسيداني آنغوزه
در سه منطقه رويشي استان فارس

نگارش:
عبدالرسول سپهدار

ارزيابي و تصويب شده توسط کميته داوران پايان‌نامه با درجه بسيار خوب

امضاء اعضاء کميته پايان‌نامه

دکتر سيد حميد حبيبيان (استاد راهنما)
دکتر وحيد روشن (استاد مشاور)
دکتر سعيد محتشم نيا (استاد داور)

مدير گروه تحصيلات تکميلي معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه
دکتر حميدرضا ميري دکتر حيدر آقابابا

تابستان 1393

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب عبدالرسول سپهدار دانش‌آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مهندسي کشاورزي گرايش مرتعداري که در تاريخ 24/6/1393 از پايان نامه خود تحت عنوان بررسي ترکيبات اسانس، ترکيبات فنلي و آنتي اکسيداني آنغوزه در سه منطقه رويشي استان فارس” با کسب نمره 65/17 و درجه بسيار خوب دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از اين پايان نامه داشته باشيم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي: عبدالرسول سپهدار تاريــخ و امضــاء: اثر انگشت:

اين تعهد مي بايست در حضور نماينده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
9. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.

سپاسگزاري
حمد و سپاس مختص حضرت رب‌الناس است و بايد از شر هر وسواس خناسي به اوپناه برد.
راز و رمز پويايي علم و کشف معاني بديع و تجلي جلوه‌هاي شهودي معرفت، کيميايي است که آسمان علم به آن برکت سيما و سيرهء نوراني نبي اکرم حضرت محمد (ص) انسان در بند خاک را به معراج حضور مي‌خواند و چه خرم علمي که از چشمه معارف سيراب شود و چه زيبا دانشي که قباي پرنيانش به عطر و بوي گلستان محمدي معطر شود.
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهاي همت خود کامران شدم
از اين رو بر خود وظيفه مي‌دانم تا مراتب تقدير و تشکر خود را از تمامي عزيزان و سروران گرامي اعلام بدارم:
نخست درود فراوان به پدر و مادر بزرگوارم که همواره با تلاش‌هاي طاقت فرسايش مرا از نيازها مبرا داشت و با منش خود ، عزت را به من ارزاني داشت و سپاس بيکران بر مهرباني، دلسوزي و همدلي همسر گرامي‌ام که مهرش ريشه در اعماق وجودم دارد و دعاي خيرش درتمام مراحل زندگي‌ام پشتيبانم بوده و با وجود دشواري هاي زندگي، لحظه‌اي توجه و محبتش را نسبت به من دريغ ننمود.
و اما برخود لازم مي‌دانم برحسب آيه شريفه “من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق” مراتب قدرداني و سپاس خود را از اساتيد محترم و همکاران گرامي که در انجام اين تحقيق مرا همراهي نمودند‌، بيان نمايم .
جناب آقايان دکتر سيد حميد حبيبيان، استاد محترم راهنما و دکتر ميري مدير محترم پژوهشي گروه منابع طبيعي‌، انساني ارزشمند و وارسته که با تلمذ در محضر ايشان کسب علم و ادب و اخلاق نمودم و بخش عمده‌اي از دوران تحصيلات تکميلي خود را مديون زحمات ، راهنمائي‌ها و تصميمات مدبرانه ايشان هستم.
جناب آقاي دکتر وحيد روشن استاد محترم مشاور به پاس پاسخگويي صبورانه و زحمات بي‌دريغشان.
جناب آقاي دکتر قره‌داغي و جناب آقاي دکتر محتشم‌نيا که زحمت راهنمايي و ارشاد را در طول دوره کارشناسي ارشد تقبل نمودند.
سلامت، سعادت، بهروزي و شادکامي همه عزيزان را از درگاه باري تعالي مسئلت دارم.

تقديم به
آنهايي كه باترانه هايم زندگي كرده اند
و با مهرشان به وجودم زندگي بخشيدند
به ريشه هاي هميشه سبزم
كه در آنها زنده خواهم ماند
پدرم، مادرم ، همسر مهربانم و فرزندانم

فهرست مطالب
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: مقدمه و کليات
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- پرسش اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….9
1-3- هدف………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-3-1- هدف اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………..10
1-3-1-اهداف جزئي………………………………………………………………………………………………………………….10
1-4- فرضيه……………………………………………………………………………………………………………………………10
1-5- ويژگي‌هاي گياه‌شناسي تيره چتريان……………………………………………………………………………11
1-5-1- ويژگي گياه شناسي آنعوزه…………………………………………………………………………………………..14
1-5-2- پراکنش جغرافيايي……………………………………………………………………………………………………..14
1-5-3- شرايط رويشي و نيازهاي اکولوژيک…………………………………………………………………………….15
1-5-3-1- شرايط رويشي…………………………………………………………………………………………………………15
1-5-3-2-اکولوژي……………………………………………………………………………………………………………………15
1-5-4- ترکيبات شيميايي صمغ آنغوزه…………………………………………………………………………………..16
1-6- موارد مصرفي و خواص دارويي گياه آنغوزه………………………………………………………………….16
1-6-1-آنعوزه در طب نوين……………………………………………………………………………………………………….17
1-6-2- آنغوزه در طب سنتي……………………………………………………………………………………………………17
1-7- دوره رويش……………………………………………………………………………………………………………………19
1-8- تکثير……………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-9- شيوه‌هاي بهره برداري…………………………………………………………………………………………………..20
1-10- روش‌هاي مختلف اسانس‌گيري………………………………………………………………………………………21
1-10-1- تقطير با آب……………………………………………………………………………………………………………….22
1-10-2- تقطير با آب و بخار…………………………………………………………………………………………………….22
1-10-3- تقطير با بخار مستقيم……………………………………………………………………………………………….22
1-10-4-روش آنزيمي……………………………………………………………………………………………………………….22
1-10-5- روش فشردن در حرارت معمولي………………………………………………………………………………23
1-10-6- استخراج به کمک حلال…………………………………………………………………………………………….23
1-10-7- استخراج به کمک

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید